Jaarrekeningen

Jaarrekeningen College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen 2022

De jaarrekeningen van het college van Kerkrentmeesters en de diaconie over het jaar 2022 zijn opgesteld, besproken in de kerkenraadsvergadering van 14 maart en gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie op 6 april. Op 17 mei j.l. heeft de Kerkenraad zich voorgenomen deze stukken goed te keuren. Dit voornemen verandert in een definitieve goedkeuring wanneer de ter visielegging voor de gemeente geen aanleiding geeft hierop terug te komen. Deze ter visielegging bestaat uit een ingekorte publicatie in de Antenne en deze publicatie in de Nieuwsbrief.

De verdere procedure is dat in de week van 5 tot en met 12 juni inzage of nadere toelichting kan worden gevraagd. Voor het College van Kerkrentmeesters is dat bij Gert Willem van Weel (06-53483291, gvweel@hotmail.com). Voor het College van Diakenen is dat bij Abe Renema (06-13675722, aberenema@gmail.com).

Indien de ter visielegging geen aanleiding geeft tot nadere behandeling in de Kerkenraad is de goedkeuring definitief en zullen de stukken worden opgestuurd naar het Classicaal College voor Behandeling van Bestuurszaken.  

Samenvattingen

College van Kerkrentmeesters

Staat van Baten en Lasten uit jaarrekening 2022
 van de Protestantse gemeente Berlicum-Rosmalen

Toelichting

Op 17 mei 2023 ligt de jaarrekening 2022 van het college van kerkrentmeesters voor bij de Kerkenraad. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 157,-. Daarmee eindigen we voor het met een positief resultaat. Daarmee tonen we aan een financieel gezonde gemeente te zijn. Per abuis is in de Antenne niet de juiste versie gepubliceerd. Het verschil betreft € 369 aan rente die betaald is in 2023 maar betrekking heeft op 2022. Bij de kascontrole is geconstateerd dat deze in eerste instantie niet verwerkt was in de jaarrekening. Dit is alsnog gecorrigeerd. De rentelasten bedragen nu € 619 in plaats van € 250. Daardoor bedraagt het resultaat over het jaar 2022 € 157 (was in de versie die in de Antenne is gepubliceerd € 526).

Opbrengsten 

Onroerende zaken.

De stijging van de opbrengst van onroerende zaken is enerzijds veroorzaakt door een hogere huur van de pastorie. Het begrote bedrag was gebaseerd op 12 maanden huur tegen de huurprijs die gold op het moment van opmaken van de begroting. Per 1 juli 2022 is de huur verhoogd met bijna € 50 per maand. De voornaamste reden van de stijging van de huuropbrengsten is dat bij de verhuur van kerk en benedenruimte ook consumpties in rekening zijn gebracht. Ten opzichte van 2021 is er een stijging van de huuropbrengst van de pastorie omdat in 2021 de pastorie een aantal maanden niet verhuurd is geweest.
Daarentegen is de huuropbrengst van kerkgebouw en benedenruimte in 2022 lager dan in 2021 omdat in 2021 het kerkgebouw als stemlokaal heeft dienstgedaan, wat € 1.200 huur opleverde.

Levend geld

De hogere opbrengst is te danken aan een hogere opbrengst van de actie Kerkbalans. Zoals altijd begroten we deze voorzichtig.

De collecte opbrengsten zijn lager dan begroot, maar hoger dan in 2021. Vanwege het afnemende kerkbezoek ten opzichte van pre-coronajaren is de totaalopbrengst lager, ondanks dat ook collecten via bank worden betaald. 

De opbrengst van de Solidariteitskas is lager dan begroot en lager dan in 2021.

De eindejaarscollecte was eind 2022 lager dan in voorgaande jaren. Enerzijds zou dat te maken kunnen hebben met het doel waarvoor deze collecte is bestemd, anderzijds als gevolg van hoge energieprijzen aan het einde van 2022 waar gemeenteleden mee te maken hebben.

Uitgaven 

Kerkelijke gebouwen

De hogere uitgaven voor kerkelijke gebouwen hebben te maken met de reparatie van het dak van de uitbouw. De kosten van de dakreparatie zijn vervolgens verminderd met de onttrekking aan de onderhoudsvoorziening. Per saldo blijft een bedrag over, gelijk aan het bestemmingsfonds wat is gevormd uit de opbrengst van de Eindejaarscollecte 2021. De energiekosten zijn in 2022 hoger dan begroot, maar ook hoger dan in 2021. Dit is te verklaren uit de hogere energieprijzen. 

Pastoraat

De kosten van het pastoraat zijn hoger uitgevallen als gevolg van hogere kosten van preekbeurten van gastpredikanten. Ten opzichte van 2021 zijn deze kosten juist lager.
 

Kosten kerkdiensten

De kosten voor kerkdiensten zijn ten opzichte van 2021 lager uitgevallen. In 2021 zijn er namelijk extra kosten gemaakt voor de livestream. De kosten voor het jeugdwerk zijn ten opzichte van 2021 wel gestegen.

Conclusie

De jaarrekening 2022 laat een bestendig beeld zien waarin weinig wezenlijke afwijkingen hebben voorgedaan t.o.v. de begroting. Positief is dat de inkomsten uit de kerkbalans elk jaar opnieuw positief uitvallen. Dat heeft te maken met het voorzichtige begroten maar ook door de goede gaven van onze gemeenteleden.

College van Diakenen

De begroting voor 2022 kwam in grote lijnen neer op het streven de werkzaamheden voor en de ondersteuning van hulpbehoevenden plaatselijk, regionaal en wereldwijd op peil te houden. Dit ondanks de nog steeds verminderende rente-inkomsten. De verwachting was dat deze vermindering kon worden gecompenseerd door te starten met één of enkele nieuwe beleggingen. Dit is in 2022 nog niet gerealiseerd. De formele stappen die daarvoor nodig waren hebben veel tijd gekost; het openen van een beleggingsrekening is feitelijk pas begin 2023 gebeurd.

Het tekort dat hierdoor had kunnen ontstaan valt mee omdat in de sfeer van levend geld meer is binnengekomen dan in andere jaren. Tegenvallers ten opzichte van de begroting zijn de kosten van koffie en ouderenwerk en de bankkosten (negatieve rente). Per saldo leidde een en ander tot een tekort van circa € 1.700,-.

Hoewel dit tekort niet gepland was is er niet voor gekozen op de grootste uitgavenpost, het giftenplan, te bezuinigen. We achtten het niet verantwoord vanuit onze relatief rijke positie minder ondersteuning te geven aan mensen in nood die via het giftenplan geholpen worden. Dit moet niet te lang duren want dan blijft er niets over van de relatief rijke positie. Doordat de komend tijd gestart kan worden met nieuwe beleggingen hopen we dat de komende tijd de begrotingen wel realistisch zullen blijken te zijn.

Staat van baten en lasten over 2022
BegrotingRekeningRekening
202220222021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen8.6753.3504.427
Opbrengsten levend geld2.6507.0482.746
Door te zenden collecten en giften2.0003.0911.281
Totaal baten A13.32513.4898.454
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten550680264
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen1.025789913
Kosten beheer, administratie en archief430233450
Rentelasten/bankkosten170782652
Diaconaal werk plaatselijk3.1504.2102.434
Diaconaal werk regionaal/landelijk4.0503.7904.667
Diaconaal werk wereldwijd1.9501.6101.404
Afdrachten door te zenden collecten en giften2.0003.0911.281
Totaal lasten A13.32515.18512.065
   
Operationeel resultaat (A)0-1.696-3.611
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten---
Incidentele lasten---
Incidentele baten en lasten (B)---
   
Resultaat verslagjaar (A+B)0-1.696-3.611
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves---
Onttrekkingen bestemmingsfondsen---
Toevoegingen bestemmingsreserves---
Toevoegingen bestemmingsfondsen---
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)---
   
Resultaat naar Algemene reserve (D)0-1.696-3.611

Namens beide Colleges: Gert Willem van Weel en Abe Renema

Plaats een reactie onder dit bericht.Als je een reactie op dit bericht verstuurt, wordt dat op deze pagina geplaatst. We plaatsen je naam en eventueel een link naar de website die je opgeeft. Je e-mailadres is nooit openbaar zichtbaar.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven

Contact

 • Raadhuisplein 4
  5258 BJ Berlicum
 • Reserveren:
  sowreserveren@gmail.com

  Webbeheerder:
  webmaster@pgberlicumrosmalen.nl

  Webredactie:
  redactie@pgberlicumrosmalen.nl

Over ons

Kerk voor mensen van nu. We zien het als onze opdracht om zo te zijn. Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. We zien je graag bij onze activiteiten, vieringen of steun ons als goed doel.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.